اولین دوره کلاسهای مربیگری درجه۳بدنسازی بانوان در اردبیل برگزارگردید.

اولین دوره کلاس مربیگری درجه۳ بدنسازی بانوان با حضور۷۰ نفر

شرکت کننده ،از تاریخ ۹۷/۲/۲ لغایت ۹۷/۲/۶ در سالنهای مجــــموعه ورزشی رضازاده وپایـــگاه

قهرمانی شهرستان اردبیل برگزار گردیدکه آزمون عمـــلی این دوره در روزپنجشنبه مورخه ۹۷/۲/۶

برگزار وآزمون کتــبی این کلاسها حدود دو ماه دیگر برگزار خواهد شد.