درمسابقات استان اردبیل (۱۲ مردادماه) آزمون عملی داوری درجه۳ و۲ برگزار گردید.