مهندس فرزام طراحی برای چهارسال دیگربه عنوان رئیس هیئت ابقاء شد.

مجمع انتخاباتی هیئت بدنسازی وپرورش اندام استان اردبیل مورخه۹۸/۲/۱۴ باحضور آقای بهرام آقاخانی مدیرکل

وحاج ناصر پورعلیفرد رئیس فدراسیون در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی رضازاده شهرستان اردبیل برگزار گردید که در پایان مهندس فرزام طراحی با کسب آراء بیشتر بمدت چهار سال دیگر رئیس هیئت بدنسازی وپرورش اندام استان اردبیل باقی ماند.