مسابقات پرس سینه ولیفت قهرمانی باشگاههای استان اردبیل برگزارگردید.

مسابقات پرس سینه و لیفت قـــهرمانی باشگاههای استان اردبیل در تاریخ ۹۸/۳/۲۴ با شرکت ۱۲۳ نفر ورزشکار درقالب ۱۴ تیم به میزبانی شهرستان مشکین شهر برگزار گردید که در پایان و در رشته پرس سینه باشگاه تایسیز اردبیل مقام اول،تیم بیتو پارس آبــــــاد مقام دوم وتیم استوره نمین مقام سوم را کسب نموده ودر رشته لیفت تیم مشکین شهر الف مقام اول ،تیم تایسیز اردبیــــل مقام دوم وتیم مشکین شهرب مقام سوم را کسب نمودند.